HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Nhà máy xử lý nước thải của KCN có khả năng xử lý 33 chỉ tiêu theo QCVN 40:2011 BTNMT

+ Công suất thiết kế là 3000m3/ngày đêm

+ Công suất hiện tại là 1500m3/ngày đêm

Nước thải từ nhà máy của các doanh nghiệp sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn B sẽ được dẫn đến Nhà máy xử lý nước thải của KCN để xử lý tiếp đạt tiêu chuẩn A.